Vedtekter 10.11.15

VEDTEKTER FOR SVARTHOLTET BARNEHAGE AS

            Vedtatt av styret for Svartholtet barnehage as 10.11.15.

  1. 1.Barnehagen eies og drives av

             Svartholtet barnehage as, ved Gro Ingebrigtsen og Lise Th. Andresen.

                                                                             

     2.     FORMÅL

             Aksjeselskapets formål er på best mulig måte å etablere og drive Svartholtet barnehage i Elverum kommune.

             Barnehagen skal gi de deltagende barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfold­else gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

            

             Barnehagen drives med et ideelt, ikke økonomisk formål.

             Barnehagen drives i samsvar med:

             a)       Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrif­ter og retningslinjer

             b)       Rammeplan for barnehager

             c)       Vedtak i Svartholtet barnehage.

             d)      Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen.

             e)       Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner.

             f)       Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

 

3.          BARNEHAGENS ORGANER:

3.1        Eierstyret

             Eierstyret er økonomisk ansvarlig for aksjeselskapet og skal være et kontrollorgan for barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ mellom generalforsamlingene.

3.2        Årsmøtet (Generalforsamlingen)

Årsmøtet (generalforsamlingen) er barnehagens øverste myndighet.

             Det er egne vedtekter for aksjeselskapet.

3.3        Samarbeidsutvalget

             a) Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

             b) Samarbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer.

c) Foreldrerådet og de ansatte velger 3 representanter hver til SU. Daglig leder er eierstyrets representant i SU. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.


3.4        Foreldreråd

             a)       Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.

             b)       Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.

             c)       Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter innkaller til og leder møter i foreldre­rådet. Innkalling til foreldrerådsmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal framlegges ved innkallingen. Barnehagens daglige leder er ansvarlig for utsending av innkalling til foreldrerådsmøter.

 

             Det skal avholdes to foreldremøter i året.

Det skal velges 4 representanter til Arbeidsutvalget. Utvalget skal ha det overordnede ansvaret for å planlegge samt gjennomføre ulike sosiale arrangementer i barnehagen som juletrefest og sommeravslutning.

 

4.          OPPTAK - OPPSIGELSE

4.1        Overordnet målsetning:

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas og barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig.

             I hovedregelen bør opptak kun gjøres av barn som er bosatt i Elverum kommune. Dersom barnehagen ikke får fylt opp plassene med barn bosatt i kommunen kan barnehagen ta opp barn fra omkringliggende kommuner.

Barnehagen har følgende heldagstilbud:

  • 100 % - 5 dager/uke
  • 80 % - 4 dager/uke
  • 60 % - 3 dager/uke
  • 50 % - 2 og 3 dager/uke

 

4.3        Prioritering:

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje med utgangspunkt i den overordnede målsetningen (punkt 4.1) og etter følgende prioritetsrekkefølge:

1.   Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen jfr. Lov

       om barnehager § 9, med merknader.

2.   Barn som må sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern,

     jfr. § 4-4 i Lov om barneverntjenester.

             3.   Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter første

                       barns ansiennitet. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like forhold.

       4.       Tospråklige barn.

5.   Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å

     sikre rekruttering av kvalifisert personale.

             6.       Barn for øvrig som står på barnehagens venteliste.

4.4        Opptaksmyndighet:

Barnehagen er med i samordnet opptak i Elverum kommune. Søknadsskjema sendes til kommunen og barnehagen mottar søkelisten innen avtalt frist.

             Daglig leder fører ventelisten i henhold til samordnet opptak og foretar opptak etter punkt 4.1 og 4.3.

             Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret følges opptakets overordnet målsetning; punkt 4.1 og prioriteringslisten; punkt 4.3. Tildeling av plass skal skje skriftlig.

                      

             Ved tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens vedtekter.

 

 

4.5        Klagerett

             Søkere som har fått avslag på sitt 1. eller 2. valg av barnehageplass ved hovedopptaket har klagerett. Klagefristen er 3 uker etter at meldingen er mottatt eller søker burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen jfr § 9 i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Klagen må fremsettes skriftlig til kommunen og den skal begrunnes. Kommunen skal undersøke de forhold klagen grunngir og forelegge klagen for barnehageeier jfr. forskriftens § 7 og 8.

             Den som får medhold i sin klage vil få tilbud om neste ledige plass i barnehagen.

             Ved supplerende opptak kan kun søkere med lovfestet rett til barnehageplass klage dersom de ikke tilbys plass jfr. forskriftens § 6.

 

4.6        Opptaksperiode:

Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli.

 

             Barn som tas opp i barnehagen har fast plass frem til 1. august det året barnet begynner på skolen eller til plassen blir oppsagt.

            

4.7        Oppsigelse av plass:

             En plass skal sies opp skriftlig med 2 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned.

            

             Eierstyret forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden. Plassen kan imidlertid overtas av et annet barn i oppsigelsestiden dersom barnehagen har fylt opp alle sine plasser og det nye barnet som får tilbud om plass, ønsker å begynne før.

             Hvis oppsigelse leveres 1. mars eller senere i barnehageåret må det betales ut juni måned.

            

            

5.          AREALUTNYTTING

             Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,0 kvm netto pr. barn over 3 år og 5,3 kvm netto for barn under 3 år. Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens totale areal, må likevel vurderes konkret ved ethvert opptak. Vedrørende arealutnytting gjelder til enhver tid "Lov om barnehager" (rundskriv Q-0902 B).

 

6.          ÅPNINGSTIDER

Barnehagen holder åpent fem dager i uken fra kl. 06.30-17.30.  

Eierstyret forbeholder seg retten til å endre åpningstidene når foreldrenes behov er kartlagt.

Oppholdstid for det enkelte barn skal begrenses til maksimum 45 timer pr. uke. Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden.

            

             Jul:

             I romjula er barnehagen stengt.

            

            

             Dagene før påske:

             Dersom foreldrene har behov for barnehageplass pga. egen jobbsituasjon skal det tas hensyn til det. Det skal være vektige arbeidsrelaterte behov for at barnehagen skal være åpen i dagene før påske.

             Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.

 

Merk: For at barnehagen skal holde åpen, i dagene før påske, må det minimum være 12 barn som har behov for plass.

            

             Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager i året. Nærmere beskjed gis i god tid.

7.          FERIE

 

             Barnehagen holdes åpen hele sommeren. Imidlertid forutsettes det at alle barn har ferie sammen med sine foresatte. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året. 3 av disse ukene skal være sammenhengende i perioden 20. juni til 20. august. Søknad om å avvikle ferien i et annet tidsrom kan innvilges dersom det kan skje uten ekstra kostnader for barnehagen. Søknaden leveres daglig leder i god tid.

 

             Foreldrene skal så snart som mulig i april gi melding om når barna skal ha sommerferie, og senest innen 30. april. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferie­liste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen. Planen forelegges samarbeidsutvalget til uttalelse og eierstyret til godkjenning innen utgangen av mai hvert år.

8.          BETALING

             De til enhver tid gjeldende betalingssatser er i henhold til Stortingets årlige budsjett-vedtak og fastsettes av eierstyret i Svartholtet barnehage as. Det betales for 11 måneder i året og juli er betalingsfri måned. I tillegg kommer tur & kostpenger.

            

             Ved fravær må avgiften betales. Det regnes for fravær dersom barnet ikke møter i rett tid etter ferien. Uregel­messig betaling kan forårsake at barnet mister plassen.

             Barnehageplassen forfaller til betaling i inneværende måned, med 20 dagers forfallstid.

 

9.          MAT

 

             Barnehagen serverer to brødmåltider i barnehagen pr. dag og frukt, og minst et varm matmåltid i uken. Kaker, godteri etc. må ikke medtas. Unntak er ved spesielle anledninger der samtykke er gitt av personalet.

 

10.        HELSEMESSIGE FORHOLD/FRAVÆR

             Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig. Uregelmessig frammøte uten at det gis melding til barnehagen kan medføre at barnet mister plassen.

             Syke eller sterkt forkjølete barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare.

            

             Dersom barnet ikke kan være ute å delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna skal barnet holdes hjemme.

 

11.        ANSVAR

             Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barne­hagen. Eierstyret er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

             Levering og henting av barna er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke for­late barnet før det har vært i kontakt med personalet.

             Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.

            

            Aksjeselskapet/personalet har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.

            

             Personalet må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmid­del uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

 

 

12.        INTERNKONTROLL

             Barnehagen skal ha internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen. Internkontrollperm for helse, miljø og sikkerhetsarbeid er utarbeidet for barnehagen og holdes kontinuerlig oppdatert av daglig leder.

 

 

13.        DAGLIG LEDER/PERSONALE

13.1      Ansettelser

             Daglig leder representerer barnehagens eiere og er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder.

            

             Daglig leder rapporterer til samarbeidsutvalget og eierstyret.

            

             Øvrig personale ansettes av daglig leder.

            

             Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

14.        MISLIGHOLD

             Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge disse vedtekter, foreldrerådets retningslinjer og beslutninger eller unnlater til rett tid å betale den vedtatte månedlige foreldrekontingenten til barnehagens drift kan eierstyret gå til oppsigelse av plassen med øyeblikkelig virkning.

             Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid og dette medfører ekstra lønnskostnader for barnehagen kan eierstyret pålegge foreldre/foresatte

å betale denne ekstra kostnaden.

15.        DUGNAD   

            Foreldre/foresatte forplikter seg til å delta på to dugnader i året; en på høsten og en på våren. Totalt inntil seks timer pr barnehageår. Det vil være mulig å utføre sin dugnadsinnsats i andre perioder ved behov. Representanter i barnehagens utvalg er fritatt for dugnad i den perioden de sitter i utvalget. Foreldre/foresatte som ikke stiller opp på dugnad vil ilegges et gebyr på kr 250,- pr time. Gebyret vil i sin helhet benyttes til vedlikehold av barnehagen. Manglende betaling av dugnadsgebyr vil kunne medføre oppsigelse av plass. Det er daglig leder som har ansvaret for dugnaden.

 

 

16.       TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

De ansatte i barnehagen har taushetsplikt i følge Barnehagelovens § 20.

           

Uten hinder av taushetsplikten skal barnehagepersonalet melde fra til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

 

 

17.        ENDRING AV BARNEHAGENS VEDTEKTER

             Disse vedtektene er vedtatt av styret i Svartholtet barnehage as10.11.15

Eierstyret har myndighet til å endre barnehagens vedtekter etter at endringsforslag er forelagt samarbeidsutvalget til uttalelse.

 

 

Informasjon

Link for oppdatert info fra kommunen: Elverum kommune

Vår visjon: - Alt for unga!

Planleggingsdager barnehageåret 2020/2021: Fredag 27.november,mandag 4.januar og fredag 14.mai. Barnehagen er da stengt.

Månedens tema

Vi har som overordnet tema dette barnehageåret: språk og undring. Dette er noe som følger alt vi gjør i hverdagen. Hver avdeling har hver måned sitt eget undertema.

 

 

Barnehage-no

A-medlem av

Private Barnehagers Landsforbund

 

Nullmobbing.no